Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RZM Media op haar de website www.seksgezocht.com (‘Website’) en in het kader van de daarop aangeboden dienstverlening verwerkt.
Wij vinden het belangrijk om transparant en verantwoord om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. In dit Privacybeleid leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke dat zijn en welke rechten je hebt. We verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
RZM Media
Westplein 12
3016 BM Rotterdam
Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 24251992.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze medewerkers via: main@seksgezocht.com.

Gegevensverwerking

Via de site verwerken wij persoonsgegevens, zoals wanneer je de site bezoekt, een account of een advertentie aanmaakt. Dit omdat je gebruik maakt van onze diensten en de gegevens zelf aan ons verstrekt. Het is ook mogelijk dat we de gegevens verwerken naar aanleiding van meldingen, klachten, fraudeonderzoek en vorderingen van de politie. Of om te voldoen aan andere dwingendrechtelijke regelgeving.
We verwerken onder andere de volgende gegevens: bedrijfsnaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en nationaliteit.

Rechten

Je kan op elk moment via ons e-mailadres main@seksgezocht.com een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen je verzoek in behandeling nemen en informeren over het vervolg hiervan.
Je kan altijd je toestemming intrekken en, of bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens door contact op te nemen via de mail: main@seksgezocht.com. Wij zullen je verzoek direct in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en ons besluit motiveren.

Reden verwerking persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens wordt gebruikt voor bestrijding van fraude, misbruik en onrechtmatig handelen.
De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang op het gebied van het bestrijden van fraude, misbruik van onze dienstverlening en onrechtmatig handelen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de politie of een andere bevoegde autoriteit persoonsgegevens, op basis van en wettelijke bepaling, vordert.

Bewaartermijnen

Adverteerder deelt RZM Media BV zijn of haar gegevens om een advertentie aan te maken. Hierin wordt onderscheid gemaakt in permanente (zolang Adverteerder actief is) en tijdelijke informatie. Tijdelijke informatie (waaronder kopie ID) dient in sommige gevallen louter om te beoordelen of er voorwaarden worden geschonden, bij eventuele twijfel hierover. Deze tijdelijke informatie wordt binnen een week na ontvangst verwijderd. Permanente informatie (waaronder gebruikersgegevens, wachtwoorden e.d.) wordt bewaard zolang Adverteerder actief is op Website –tot een week na verwijderen van Account door Adverteerder (of RZM Media BV) op Website.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (main@seksgezocht.com).

.

Rotterdam, oktober 2021