Algemene Voorwaarden

Seksgezocht (Website, zie definities) wordt aangeboden door RZM Media BV, gevestigd aan het Westplein 12-14 in Rotterdam, ingeschreven in de kamer van koophandel onder 82168385.

De algemene voorwaarden van Seksgezocht zijn van toepassing op al het gebruik van, alle diensten verleend door en alle overeenkomsten aangegaan op de website.

Bij gebruik van de website ga je zonder herroeping akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit is middels een pop-up verplicht, alvorens het betreden van de website. RZM Media BV adviseert dan ook deze algemene voorwaarden goed door te lezen voorafgaand aan gebruik.

Voor gebruik van de website als bezoeker geldt er een 18+ regel; als adverteerder een 21+ regel. Bij twijfel hierover behoudt RZM Media BV het recht om aanvullend bewijs te vragen.

De Algemene Voorwaarden zijn in essentie dwingend, maar kunnen te allen tijde (niet zonder datum-update) worden aangepast door RZM Media BV.

Definitiegebruik

  1. Account: Een account wordt aangemaakt om gebruik te maken van de website als adverteerder. Als bezoeker kan je ook een account aanmaken, maar dat is niet verplicht.
  2. Adverteerder: Een adverteerder is een natuurlijke -of rechtspersoon die middels gebruik van de website (erotische) Diensten aanbiedt.
  3. Advertentie: Een advertentie is een door Adverteerder aangeboden oproep waarbij aangeboden (erotische) Diensten worden beschreven.
  4. Bezoeker: Een bezoeker is een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website en eventueel van Diensten van Adverteerder.
  5. Diensten: De diensten zijn alle handelingen en afspraken die aangegaan worden tussen Adverteerder en Bezoeker. RZM Media BV is uitsluitend exploitant van Website en is daarmee onafhankelijk van en onaansprakelijk voor deze Diensten.
  6. Website: Platform Seksgezocht, seksgezocht.com, www.seksgezocht.com, www.seksgezocht.com.

Dienstverlening

Seksgezocht (Website) dient als online platform waarop Adverteerders en Bezoekers met elkaar in contact kunnen komen voor het verrichten en afnemen van legale erotische diensten. RZM Media BV behoudt het recht alle overige geadverteerde diensten (niet relevant, illegaal) te verwijderen.

Als eerder genoemd is RZM Media BV in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit advertenties of contact op Website.

RZM Media BV spitst zich op het zo kloppend mogelijk houden van de informatie aangeboden op Website. Dit is nooit foutloos en direct, maar een voortlopend proces zolang Website actief is. Niet kloppende informatie (waar oplichting en eigendomsschending onder valt) wordt per direct verwijderd. Hierop wordt actief gecontroleerd, maar ook worden tips, mails en klachten meegenomen in de besluitvorming.

Voorwaarden

Adverteerder dient minimaal 21 jaar oud en bezoeker minimaal 18 jaar oud te zijn, zoals in landelijk besluit is vastgesteld. Bij twijfel hieraan behoudt RZM Media BV zich het recht hierop te controleren (middels een kopie ID, die binnen een week na inzage automatisch wordt verwijderd wegens de Privacy voorwaarden).

Adverteerder heeft hooguit één account, waarop geadverteerd kan worden middels meerdere advertenties. Zakelijke Adverteerders wordt gevraagd om een bedrijfsnummer, dat wordt gecheckt bij de KVK. Particuliere Adverteerders kunnen vrijuit adverteren, indien geen twijfel omtrent leeftijd en authenticiteit. Adverteerders verklaren dat alle verstrekte persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn; evenals dat deze door RZM Media BV op Website mogen worden gepubliceerd (in achthouding nemend Privacy van Adverteerder).

In advertenties mag niet besproken, verwezen of getoond worden content die: in tegenstrijd met de Algemene Voorwaarden is; illegale prostitutie is; dwang, chantage of als gevolg van geweld is; kinderprostitutie of kinderporno is; niet zijn of haar eigendomsrecht is; naar idee van RZM Media BV smaakloos is; niet een vorm van erotische dienst, of product is; malware is; enige vorm van schaden van Website is; de belangen van RZM Media BV schaden (waaronder relevante concurrentie).

Tot slot behoudt RZM Media BV te allen tijde het recht elke door Adverteerder of Bezoeker gemaakte actie op Website teniet te doen.

Privacy

Adverteerder deelt RZM Media BV zijn of haar gegevens om een advertentie aan te maken. Hierin wordt onderscheid gemaakt in permanente (zolang Adverteerder actief is) en tijdelijke informatie. Tijdelijke informatie (waaronder kopie ID) dient louter om te beoordelen of er voorwaarden worden geschonden, bij twijfel hierover. Deze wordt binnen een week na ontvangst verwijderd. Permanente informatie (waaronder gebruikersgegevens, wachtwoorden e.d.) wordt bewaard zolang Adverteerder actief is op Website –tot een week na verwijderen van Account door Adverteerder (of RZM Media BV) op Website.

Gegevens zullen tijdens bewaring nooit worden gedeeld met derden –waar enkel politie, justitie en relevante instanties (bij ernstige zaken) als uitzondering gelden.

Eigendomsrecht

Alle content geplaatst door Adverteerder op Website wordt door RZM Media BV beschouwd als zijn of haar eigendomsrecht, tot anders bewezen. Dit eigendomsrecht wordt bewaard en niet gedeeld. Ook is er toezicht op behoud van dit eigendomsrecht binnen Website. De content van Adverteerder wordt op dat moment niet-exclusief overgedragen naar Website en verleent RZM Media BV het recht deze content te gebruiken en te plaatsen, alsmede mee te adverteren.

Alle content te vinden op Website, als gevolg van plaatsend door Adverteerder, is uitsluitend om te bekijken. Deze mag Bezoeker in geen geval opslaan, verspreiden, reproduceren en of misbruiken in een andere vorm die in tegenstrijd is met het eigendomsrecht van de eigenaar.

Aansprakelijkheid

RZM Media BV kan niet aansprakelijk worden geacht voor welke vorm dan ook van schade die Adverteerder of Bezoeker overhoudt aan het gebruik van Website. Daaronder valt schade als gevolg van (al dan niet gebruik van) Diensten en fouten door (al dan niet) schuld van Website (en betrokken werknemers), waaronder malware, phishing en hacks.

Iedere gebruiker van Website stelt RZM Media BV schadeloos en vrijwaart haar tegen alle mogelijke aansprakelijkheid door het accepteren van de Algemene Voorwaarden.

Betalen

Adverteerders (zakelijk als particulier) kunnen middels gebruik van Website zijn of haar content meer laten opvallen, tegen betaling. Dat kan in verschillende bundels, op verschillende plaatsen op Website. Betalingsoverkomst worden aangegaan op het moment van betalen, middels een paymentprovider. Adverteerder heeft na afname van een of meerdere bundels geen recht op teruggave, noch tegoeden of andere contanten. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Overeenkomst

Door te adverteren op Website gaat Adverteerder een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan met RZM Media BV. Zowel Adverteerder als RZM Media BV behoudt het recht alle onbetaalde content, advertentie(s) en het account in alle heelheid op elk gewenst moment te verwijderen. Voor betaalde content en advertentie(s) geldt dat RZM Media BV deze enkel mag verwijderen wanneer deze in strijd is met Algemene Voorwaarden.

Klachten en misstanden

Alle klachten kunnen worden gemeld per mail. Dringende misstanden kunnen ook telefonisch worden doorgegeven.

Klachten of misstanden kunnen gaan over functionaliteit van, informatie op of overige zaken rondom gebruik van Website.

Onder dringende misstanden wordt onder andere verstaan gebruik van kinderporno; kinderprostitutie; wraakporno; dwang, geweld of elke andere vorm van onvrijwillige prostitutie en adverteren onder 21 jaar. Bij het opmerken van deze zaken wordt verzocht direct (zij dat anoniem) contact op te nemen met RZM Media BV.

In het geval van dergelijke dringende misstanden wordt te allen tijde melding gemaakt bij een passende instantie –en vanzelfsprekend alle content (inclusief account) verwijderd.